Presentatie Dorpsbelang Blije e.o. over de aanvraag vergunning door de NAM om gasboringen uit te breiden
     

Namens de vereniging Dorpsbelang Blije e.o. gaf Marie-Louise Meuris een duidelijke presentatie die een helder overzicht gaf over wat er tot nu toe gebeurd is,en wat er nog gedaan kan worden om bezwaar te maken tegen het afgeven van deze vergunning.
Het werd hiermee wel duidelijk dat, willen we nog iets doen, het kort dag is.

Vrijdag 25 januari is er een overleg met de wethouder van de Gemeente NW Fryslan.
Leden van Dorpsbelangen en de nieuw opgerichte werkgroep zullen hier o.a. vragen wat het standpunt van de Gemeente is.

Zie het verslag van deze avond hieronder

 

Terug naar de hoofdpagina         

VERSLAG INFORMATIE-AVOND BLIJE d.d. 23 januari 2019
Aanwezig: 73 aanwezigen, waarvan 53 uit Blije (waarvan -voorzover bekend- 37 lid Dorpsbelang), 6 Holwerd
(waaronder Dorpsbelang en 1 raadslid), 1 Hallum, 2 Ferwert (1 raadslid), 2 Ginnum, 1 Waaxens, 1 Oostrum (raadslid), 3 Hegebeintum
(1 raadslid).

Inleiding
Gerrit Postmus, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Blije eo opent de bijeenkomst en licht toe waarom deze avond wordt gehouden, zo kort na de informatiemarkt, georganiseerd door het Ministerie van EZ. Vervolgens geeft hij het woord aan medebestuurslid Marie-Louise Meuris. Aan de hand van een powerpoint-presentatie laat zij zien wat het voorgenomen instemmingsbesluit van de minister precies inhoudt en wat precies de mogelijkheden zijn om daar tegenin te gaan.

Powerpoint-presentatie (zie hierboven)
Marie-Louise Meuris start de presentatie met een toelichting op de inhoud ervan. Deze avond is niet bedoeld om antwoord te geven over allerlei technische vragen. Het bestuur van Dorpsbelang heeft het ministerie gevraagd om iemand af te vaardigen vanavond, zodat dergelijke vragen beantwoord zouden kunnen worden. Het ministerie heeft na intern beraad laten weten dit niet te willen doen. De technische vragen hadden gesteld kunnen worden op de informatiemarkt. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om met elkaar zicht te krijgen op het voorstel dat er ligt en wat de mogelijkheden zijn, welke ruimte er is, om eventueel hiertegen in het verweer te gaan. Mocht vanavond blijken dat men toch veel behoefte heeft om meer inzicht te krijgen in de techniek, dan kan er altijd een deskundige worden ingehuurd hiervoor. Daar is nu geen tijd voor, er is nog vier weken tijd om een zienswijze in te dienen, en dat is heel krap. Waar gaat het nu precies om?

Vragenronde
Bruno de Klerk: ik heb op de informatiemarkt gesproken met TNO. Zij zeggen dat ze maar een klein beetje stuk maken in de ondergrond. Ik denk dat dit niet zo is. Ik vind het niet aanvaardbaar. Toen TNO zei dat ze het goed hadden doorgerekend en concludeerden dat het geen kwaad kan vroeg ik: en Groningen dan? Tja, zei TNO, daar is het een beetje misgegaan, dat kan gebeuren. Ik vraag me af of men zo zou reageren als deze kleine velden onder Amsterdam zouden liggen. Wij zijn een soort afvalputje. Het is maar Groningen, het is maar Friesland. We weten allemaal dat de zeespiegel gaat stijgen. De druk verandert daardoor. Daar is geen rekening mee gehouden. Dus ik denk dat dit niet voldoende is onderzocht.
Ans Sloot: sinds het besluit om gaskraan dicht te doen, zijn ontzettend veel mensen aan de slag gegaan met de energietransitie. Er is een overzicht hoeveel gas er al minder gebruikt is afgelopen jaar. Als je dat ziet, dan is het misschien helemaal niet meer nodig hier. Verder: ik heb een paar scheuren in huis waarvan ik niet weet hoe die ontstaan zijn. Ik ga dat indienen bij de NAM met schadeformulier. Een van de scheuren wordt groter, ik houd dat met potloodstreepjes en data bij.
Jaqueline de Jong: de NAM is van mening dat bodemdaling, dus schade nooit komt door alleen gaswinning. Bodemdaling ontstaat door bevingen.
Ans Sloot: mijn vraag is of er andere mensen zijn die scheuren in huis hebben en niet weten hoe dat komt? We kunnen misschien gezamenlijk de klachten indienen als petitie. Namen opschrijven, scheuren benoemen, foto’s erbij en dat overhandigen.
Kevin van Doeveren: wij wonen naast de NAM-locatie. Ook wij hebben een vraag gesteld over bodemdaling. TNO zegt dat bodemdaling niet problematisch is voor gebied. Maar in 2013 heeft het water hier heel hoog gestaan met enorme druk aan de dijk, waardoor de dijk zakt. Ik vraag me af of die instanties onderling wel gegevens uit wisselen?
Jaqueline de Jong: men geeft toe dat heel veel breuklijnen nog helemaal niet in kaart zijn gebracht. Het is een aanname, een kansberekening. Als je de rapporten leest dan zegt men: het risico is gering. Maar er staat ook dat er een kans is van 19% op beving. Ik heb ook met een geograaf gesproken: hoe meer gas uit de grond wordt gehaald op een plek, hoe groter de beving. We kunnen toch zeggen: het is mooi geweest, het is nu klaar!
Mevrouw De Groot, Easterbeintumerdijk: wij wonen nog niet zo lang op dit adres. We hebben een onderzoek laten doen door WMR Rinsumageest naar vervuiling op erf en weilanden. Daaruit bleek dat het grondwater een verhoogd bariumniveau had, wat een restresidu zou zijn van fracking. Het kan fluctureren op verschillende momenten, daarom was het advies om meer metingen te doen, omdat het immers landbouwgrond is en bv paarden drinken van het slootwater. Verder hoorde zij dat je van deze vervuiling hartproblemen kan krijgen. De vorige bewoners hebben allebei de nodige lichamelijke problemen op dat gebied. Is er wel eens onderzoek gedaan of er meer mensen zijn in dit gebied die opvallend vaak deze klachten hebben?
Zij zegt toe het rapport zo snel mogelijk door te sturen.
Kevin van Doeveren: eens in de zoveel jaar bekijkt men wat de verwachting is als het gaat om de zeespiegelstijging. Ze weten eigenlijk helemaal niet wat er gaat gebeuren, het zijn allemaal aannames.
Jaqueline de Jong: uit het instemmingsbesluit blijkt dat in Metslawier, Morra en bij Kollum bevingen zijn geweest in kleine velden. Dat spreekt de positieve toon van de rest van het rapport weer tegen
Iemand anders: er komt een heel nieuw veld bij. Het rechterdeel van het gasveld Blija Zuidoost betreft een nieuw veld. Dat veld wordt dus twee keer zo groot.
Jaqueline de Jong: die man van EZ vertelde dat het gaat om 3 nieuwe boringen. Maar vanaf 1 januari 2019 worden er in Nederland geen nieuwe vergunningen meer afgegeven voor nieuwe velden. Dit is dus eigenlijk een nieuw veld, maar ze brengen het als uitbreiding. Wat me trouwens ook opviel is dat er nergens in het instemmingsbesluit wordt gewezen op de biovergisters in Hallum. Nou, als je een beving krijgt hier, dan krijg je een kleine natuurramp hier. Over het verschil tussen schaliegas en fracking. Het zijn dezelfde methodes, alleen is het winningsproces bij schaliegas contine, dus veel intensiever. En dan die verlengingstermijn van 30 jaar. Als ze zouden zeggen: nog 5 jaar, dan zou ik hier niet zitten. De man van TNO zei zelf dat het eigenlijk een belachelijk plan is, ze kunnen beter gas uit Rusland (of Noorwegen) halen, in plaats van weer boren op deze plek hier.
Aafke van Dijk: wij wonen precies op de scheiding tussen twee gasvelden. Ons huis heeft flinke scheuren, nu ik de kaart zie blijkt dat ze in het veld ZuidOost allang gas aan het winnen zijn. We hebben de NAM aangeschreven en daarna het Wetterskip, maar we staan nog steeds met lege handen.
Bruno de Klerk: op zijn minst willen we dezelfde rechten als Groningen, we willen ook omgekeerde bewijslast.
Bewoner Joh. Doornbosstrjitte: wij wonen nu 4 jaar in Blije en hebben veel kosten gemaakt aan het repareren van scheuren en voegen. Daarover hebben we contact gehad met de NAM, maar zij houden alles af. Er is wel degelijk wat aan de hand. We maken ons daar zorgen over en helpen graag.
Jan Visser: nog even over die mail van de Waddenvereniging met het verzoek om een oproep te ondersteunen. Ik denk dat Dorpsbelang zich in de voet schiet door dat te doen. Deze oproep gaat om nieuwe boringen in de Waddenzee, en dat is hier niet het geval. (Belangrijke toevoeging van MLM: vandaag via Waddenvereniging vernomen dat de Waddenzee begint aan de voet van de dijk, het Blija-Ferwerderadiel gasveld loopt dus wel degelijk onder de Waddenzee!).
Maaike Meijer: ook voor de generaties na ons is het belangrijk dat dit stopt. Fracking: dat gebeurt al? Ja! Je bent er heel erg angstig voor hoeveel chemicalien in de grond komen.
Jaqueline de Jong (in antwoord op de vraag of fracking hier al gebeurt): ja, dat gebeurt en men gebruikt maximaal 3 Olympische zwembaden chemische stof per frack! Dit lekt door in zoutlagen en zeker bij scheuren die nog niet in kaart zijn gebracht.
Agnes Ferwerda: Luts Jacobi heeft ooit gezegd dat fracking bij Blije gebeurde en dat hogerhand iedereen dat wist, behalve de inwoners van Blije.
Binne Reitsma: ik heb contact gehad met LTO hierover. Zij maken zich ook zorgen over wat er met het grondwater gebeurt. In het advies van het Wetterskip mis ik de combinatie van bodemdaling en het gebruik van chemicalien. Het LTO heeft het plan om wel een zienswijze in te dienen, en dan speciaal over de mogelijke verzilting van grond en grondwater. Dat sluit een beetje aan bij het bariumverhaal.
Henk Verbeek: in 2011 heeft hier een beving plaatsgevonden in het voorjaar. Ik heb TNO hierover gebeld, maar niemand kon me vertellen hoe zwaar die beving was. Toch moet dat ergens in stukken staan. Als je naar Groningen kijkt: als je nu een schadeverhaal indient tegen de NAM en je hebt geen 0-meting, dan weet je nu al dat je geen geld krijgt. We moeten een 0-meting eisen, en omgekeerde bewijslast.
Jaqueline de Jong: in het instemmingsbesluit staat dat omwonenden is gevraagd om een mening. Is iemand hier in de zaal daarnaar gevraagd? Nee!
Agnes Ferwerda: ik begrijp dat als grondwater helemaal verzilt, dan kan je fluiten naar je landbouw.
Annemieke van Vulpen: sinds september wonen wij aan de Stationsweg, de slaapkamer boven is lang niet gebruikt, daar was een scheur van minstens 3cm. Daar ga ik nu wel anders naar kijken.
Bruno de Klerk: tip: je moet er een plakbandje tegen plakken, als de scheur groter wordt, dan breekt dat.
Siem Buruma: hoeveel kans hebben we om dit tegen te houden? Is het niet slim om te kijken of dat ergens is gelukt? Daar kunnen we van leren. En wat is de visie van Vitens hierover?

Gezamenlijke zienswijze indienen?
De aanwezigen stemmen voor het indienen van een gezamenlijke zienswijze. Daarnaast zullen ook individuele zienswijzen worden ingezien.

Oprichting Werkgroep NAM
Vijf mensen geven zich op voor de werkgroep: Kevin van Doeveren, Martin Vervoort, Sake van der Veen, Bruno de Klerk en Jaqueline de Jong. Bruno regelt meteen een eigen emailadres: werkgroep-nam@blije.nu

Marie-Louise Meuris staat de Werkgroep op de achtergrond bij namens Dorpsbelang Blije eo. Inzet op korte termijn: zo snel mogelijk een gezamenlijke zienswijze opstellen. Daarnaast een opzet maken die ook door individuele indieners gebruikt kan worden. Strategie uitdenken. Is het bv slim om heel veel mensen individuele zienswijze te laten indienen (was suggestie uit de zaal)?

Gesprek wethouder Hanemaaijer
Gerrit Postmus en Joke de Jong gaan namens Dorpsbelang naar dit gesprek. Namens de werkgroep gaan Martin Vervoort en mogelijk Kevin van Doeveren.

Na de vergadering
Bram Nieuwhof: hoe kan het verzoek tot uitbreiding van de vergunning tot 2050 gaan, terwijl Nederland per die datum helemaal van het gas af moet zijn? Verder heb ik op de informatiemarkt gesproken met een van de voorlichters, en die vertelde me dat in elk geval een nieuwe boring zal plaatsvinden onder het uiterste puntje van het gearceerde gebied bij het veld Blija-Ferwerderadiel. Dat is dus onder de Waddenzee.
Jan-Jarig van der Tol: het is een vreemde zaak dat de hele provincie Fryslan energieneutraal wil worden en dat uitdraagt. En dan gaan we gas leveren aan anderen.
Pieter Braaksma: als er geld nodig is voor juridische ondersteuning oid, dan moeten jullie dat bij de gemeente aanvragen
Iemand anders: betrek de Woningstichting hierbij (in verband met de scheuren).
Marie-Louise Meuris: vraag ambtenaar Leo Woudstra om een verslag te maken van het gesprek met de wethouder vrijdag.