DORPSBELANG BLIJE maart 2018

De informatie-avond over de Route Van Terp naar Terp is achter de rug. In 9 werkgroepen kozen de aanwezigen de sjablonen voor de windvanen van de 9 landmarks, die straks langs de route staan. De kunstenaar is nu aan de slag met het definitieve ontwerp, dat op de algemene jaarvergadering zal worden gepresenteerd. De natuurtoets voor het project Terp fan de Takomst is nog steeds onderwerp van bespreking. Ondertussen is begonnen met de voorbereidingen voor het evenement  We wolle us klaai werom.  De festiviteiten vinden plaats op 14 en 15 september 2018. Nadere berichten hierover volgen eveneens op de algemene jaarvergadering.

De dames van Blije haakt aan zijn bezig met de laatste loodjes, op 21 maart is de slotbijeenkomst, zie bericht elders op deze site

Tot slot: de algemene jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Blije eo is verplaatst van 6 april naar 13 april om 20.00 uur in het MFA-gebouw. Het programmaboekje wordt twee weken vantevoren huis-aan-huis verspreid.


DORPSBELANG BLIJE februari 2018

De uitzending van Romte over het aandeel van Blije in het openingsfeest van Culturele Hoofdstad 2018 is inmiddels geweest. De ludieke optocht met kruiwagens onder aanvoering van de Stille Fanfare was vooral bedoeld om de aandacht te vestigen op Sense of Place en het evenement We wolle us klaai werom. Iedereen staat in de startblokken om te beginnen met de organisatie. Minder goed nieuws is er over de Terp fan de Takomst. De resultaten van de natuurtoets komen half februari binnen, waarschijnlijk met een gunstig resultaat. Ook qua ruimtelijke ordening/de gemeente zijn geen problemen te verwachten. De gesprekken met de Provincie, Rijkswaterstaat en het Wetterskip zijn ingewikkelder en vragen de nodige tijd. Zorgen zijn er op dit moment over de financiering. Hierover komt pas juni/juli duideljkheid. Beter gaat het met de aanleg van de Route Van Terp naar Terp. Het Iepen Mienskip Funs, het VSB-fonds en de NAM hebben allen positief gereageerd op de subsidie-aanvragen. Op 14 februari vindt een informatie-avond plaats over de route en de bewegwijzering in het MFA-gebouw in Blije.
Verdere onderwerpen van gesprek waren: de toekomst van buslijn 54, het voorstel om een 0-meting te doen bij alle huizen vanwege het verlengen van de NAM-gasboringen bij Blije en de jaarlijkse bekostiging van de reanimatie-kursus. Wat het vervallen van buslijn 54 betreft is de insteek dat het busvervoer met 1 centrale bushalte aan de provinciale weg voldoende bereikbaar is voor iedereen, zeker omdat de frequentie in het nieuwe voorstel op peil blijft. Het bestuur van Dorpsbelang is grote voorstander van de voorgestelde 0-meting en draagt de jaarlijkse kosten van de reanimatiekursus van harte, gezien het grote belang ervan voor alle inwoners van Blije
Ondertussen werken de dames van Blije haakt aan hard door. Inmiddels staat de teller op maar liefst 20 (!) gehaakte dekens, dankzij nieuwe sponsors: Tjitske Andringa, Gerrit Postmus, toneelvereniging Nocht en Wille en pedicure Agnes Ferwerda.
En dan was er ook nog een evaluatie van de recente Oud en Nieuw viering. Er is vanuit de gemeente grote tevredenheid over de manier waarop de jeugd in Blije deze viering heeft georganiseerd, inclusief een indrukwekkend vuurwerk. Een diepe buiging voor allen die hieraan hebben meegewerkt, namens alle inwoners van Blije!
Tot slot: de algemene jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Blije eo vindt plaats op vrijdagavond 6 april om 20.00 uur in het MFA-gebouw. U bent allen van harte welkom!

Verslag November 2017 Dorpsbelang Blije e.o
De dagelijks besturen van MFA en Dorpsbelang hebben hun jaarlijks overleg gehad. Afgesproken is dat de ooit afgesproken bijdrage van Dorpsbelang ad
€ 1.000 per jaar met ingang van 2018 vervalt. Het bestuur van Dorpsbelang betaalt vanaf dat jaar een vast bedrag per vergadering.
Op een bijeenkomst van alle dorpsbelangen met de gemeente Ferwerderadiel is vooral gesproken over de naderende fusie. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is afgesproken dat het bestuur van Dorpsbelang een brief gaat sturen aan de gemeente over de risico’s van de zwaar vervallen woning aan de Zwarteweg.
En dan is er goed nieuws over de Wandelroute Van Terp naar Terp! Het Iepen Mienskip Funs heeft de aangevraagde subsidie goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van € 12.707! Het wachten is nu op de reactie van het VSB-fonds en de NAM.
Wat de Terp fan de Takomst betreft wordt hard gewerkt aan de natuurtoets en vindt veelvuldig overleg plaats over de noodzakelijke vergunningen.

Verdere onderwerpen van gesprek waren een prachtig voorstel van Otofoto om de zaal van het MFA-gebouw te verlevendigen met wisselende foto-overzichten over het dagelijkse leven in Blije; een plan om via een aanvraag bij NL Doet de entrees van Blije te verfraaiien met plantenbakken en het informatiebord te verbeteren; het bijwonen van een vergadering over de toekomst van buslijn 54; en een gesprek op 13 december met een aantal jongeren over de viering van Oud en Nieuw.

Het nieuwe rooster van aftreden van het Dorpsbelangbestuur is te vinden op de website.
Inmiddels zijn vijf bijeenkomsten geweest van Blije haakt aan. Het is erg gezellig en het haken gaat voorspoedig. Zes dekens zijn er inmiddels af: van Dorpsbelang, de koe van Binne Reitsma, drie dekens van restjes wol en de deken van kapsalon Annet. Vier nieuwe sponsors hebben zich gemeld, waaronder Joke en Tjalling de Jong en de Hervormde Kerk met als onderwerp de Zeedijk en de regenboog. Tot slot veel dank aan 55 plus Blije, die de haakclub verblijdde met een donatie voor minstens 3 dekens. kijk op:

Verslag september 2017 Dorpsbelang Blije e.o

De herfst breekt aan in Blije, overal vallende bladeren. Ondertussen vond halverwege september een bijeenkomst plaats van het Iepen Mienskip van de Provincie Fryslan. De bestuursleden van Dorpsbelang presenteerden daar de plannen voor de Route Van Terp naar Terp. De plannen werden goed ontvangen en inmiddels is een subsidie-aanvraag bij het fonds ingediend. De Projectgroep Terp fan de Takomst pakt begin oktober de draad weer op. U hoort snel meer over de resultaten van de natuurtoets en de financiele doorrekening!

De speeltuincommissie heeft binnenkort een gesprek met dorpencoordinator Fred Hovius over het onderhoud van de speeltuin.
En dan was er nog Blije haakt aan. Ruim 22 dames waren aanwezig bij de eerste twee bijeenkomsten. De eerste deken is zo goed als klaar. En de sponsor voor de tweede deken heeft zich inmiddels ook al gemeld: Binne Reitsma. Onder de voorwaarde dat het ontwerp over koeien gaat.
eind september.
De jaarlijkse incasso van de contributie vond plaats in september. Nu kan de laatste hand worden gelegd aan het verbeteren van de ledenadministratie.
Tot slot: weet u het nog? Klachten over het onderhoud van de openbare ruimte kunt u mailen naar:info@ddfk.nl.